การประกวดนางงามสงกรานต์ 4 แผ่นดิน อินโดจีน 
ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
(งานประเพณีสงกรานต์ 4 แผ่นดิน อินโดจีน)

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร  โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร  บูรณาการจัดงาน  ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร  ส่วนราชการภาครัฐ  องค์กรเอกชน  ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร  กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2561  ขึ้นระหว่างวันที่  12-13  เมษายน  2561  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  (หนองนาบึง)

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัครการประกวดนางงามสงกรานต์ 4 แผ่นดิน อินโดจีน

ประกาศ เกณฑ์ ใบสมัคร นางงาม 2561-ใหม่

Comments

0 comments